Όμιλος Quest: Κατά 16% αυξήθηκαν οι πωλήσεις το 2023 DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Όμιλος Quest: Κατά 16% αυξήθηκαν οι πωλήσεις το 2023

Αύξηση πωλήσεων κατά 16% σημείωσε ο όμιλος Quest το 2023 σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023 ο όμιλος Quest κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις 1,2 δισ. ευρώ, κέρδη EBITDA 83,3 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 58,9 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 45,4 εκατ. ευρώ.

Συγκριτικά με το 2022, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 16%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά 15,7%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) κατά 7,3% και τα καθαρά κέρδη (ΕAΤ) κατά 8%.

Σημειώνεται ότι τα ποσά του 2022 περιείχαν κεφαλαιακά κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών και έκτακτα ανόργανα έσοδα 1,2 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας τα εν λόγω έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, τα κέρδη προ φόρων στο 2023 είναι βελτιωμένα κατά περίπου 12,5% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα πέρυσι.

Η μικρότερη αύξηση των κερδών προ φόρων οφείλεται κυρίως στη μεγέθυνση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά περίπου 5,4 εκατ. ευρώ στο 2023 λόγω της μεγάλης αύξησης του επιτοκίου βάσης (Euribor).

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια – ταμειακά διαθέσιμα) του ομίλου διαμορφώθηκε σε 17 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ταμειακών διαθεσίμων 28,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022.

Η μεταβολή από τις 31.12.2022, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, στη διανομή μερίσματος ύψους 21,3 εκατ. ευρώ και στις νέες επενδύσεις οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 27 εκατ. ευρώ.

Αποτελέσματα 2023 ανά δραστηριότητα

  • Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου (ΓΕΔ), FoQus, Έπαφος)

Κατά το 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+16,9%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το 2022.

Η μονοψήφια αύξηση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται κυρίως στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης του επιτοκίου βάσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της δραστηριότητας, αυξήθηκε διψήφια (+28%) λόγω και της συνεισφοράς της ΓΕΔ στα αποτελέσματα του 2023.

  • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi)

Κατά το 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+21,8%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 25,6%.

Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

Στο 2023 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 5,6%, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 4,3%.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα αποτελέσματα του 2023 επηρεάστηκαν αρνητικά από έκτακτα έξοδα μεταφορικών, οφειλόμενα στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στην Kεντρική Ελλάδα.

  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy)

Κατά το 2023 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρά μειωμένες (-2,1%) λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά -1,7%.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2023 ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με 15,8 εκατ. ευρώ το 2022, από τα οποία τα 10,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μερίσματα από θυγατρικές της.

Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,4 εκατ. ευρώ το 2022.

Προοπτικές για το 2024

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

  • Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2023. Η προ φόρων κερδοφορία αναμένεται στα ίδια επίπεδα ή ελαφρά χαμηλότερα, λόγω πίεσης του μικτού περιθωρίου, αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (υψηλού Euribor) και δευτερευόντως λόγω αυξημένων αποσβέσεων.
  • Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2023, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ και το ανεκτέλεστο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) ξεπερνά τα 550 εκατ. ευρώ.
  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται υψηλότερη ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2023, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία λόγω των νέων επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση φυσιολογικών κλιματικών συνθηκών όσον αφορά στην ηλιοφάνεια.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2024, εκτιμάται ηπία ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και στην προ φόρων κερδοφορία.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν. H ρευστότητα του ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των 300 εκατ. ευρώ.

To άρθρο Όμιλος Quest: Κατά 16% αυξήθηκαν οι πωλήσεις το 2023 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *