Χρέη στο Δημόσιο: Ρυθμίσεις σε 24 ή 48 δόσεις, με μία αίτηση online DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Ακόμα πιο στενές επαφές με την Εφορία αποκτούν εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του μήνα καθώς αρχίζουν να «τρέχουν» οι δόσεις για την εξόφληση του φετινού ΕΝΦΙΑ, ενώ εντός του μήνα θα ανοίξουν οι παλιές ρυθμίσεις των 72, 100 και 120 δόσεων για να επανενταχθούν όσοι τις έχασαν υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσουν μαζεμένες όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις των χαμένων ρυθμίσεων. Τον Ιούλιο θα έρθουν να προστεθούν και οι δόσεις για τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια να πιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τα χρέη να διογκώνονται, η Εφορία προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 24 ή 48 δόσεις και με ελάχιστη μηνιαία δόση από 30 ευρώ. Με την πάγια ρύθμιση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια «ανάσα» και να σπάσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες δόσεις ενώ παράλληλα αποφεύγουν τις δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Απλήρωτες – ληξιπρόθεσμες και μη – οφειλές από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ εξοφλούνται σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, ενώ μέχρι και σε έως 48 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν τα έκτακτα χρέη, από φόρους κληρονομιάς, πρόστιμα της Εφορίας, αναδρομικά συνταξιούχων κ.λπ.

Ολες οι τρέχουσες οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) μπορούν να ρυθμιστούν είτε κάθε μία ξεχωριστά είτε ενιαία έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4646/2019. Η ένταξη στη ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει για το μη ληξιπρόθεσμο ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών ή, εάν υπάρχουν απλήρωτες ληξιπρόθεσμες δόσεις, για ολόκληρο το ποσό των οφειλών, ληξιπρόθεσμο και μη.

Για τη ρύθμιση των έκτακτων οφειλών σε έως 48 μηνιαίες δόσεις λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής (του αθροίσματος αρχικού ποσού οφειλής, των ήδη συσσωρευμένων προσαυξήσεων και των τόκων της νέας ρύθμισης) και με βάση:

  • είτε τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση,
  • είτε το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να τακτοποιήσουν τους ανοιχτούς φορο-λογαριασμούς με την πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Το συνολικό ποσό της οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 6,68%, αν η αποπληρωμή καθοριστεί έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις και με ετήσιο ποσοστό τόκων 8,18% εάν επιλεγούν περισσότερες από 12 δόσεις.

3 Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές σε νέα «πάγια ρύθμιση» με τους ίδιους όρους.

Προϋπόθεση για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει, είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα, όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία.

Προϋπόθεση επίσης για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν τακτοποιηθεί σε δόσεις με ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής όλα τα προηγούμενα χρέη του οφειλέτη.

Η ρύθμιση επικυρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής μιας μηνιαίας δόσης της πάγιας ρύθμισης, το ποσό της δόσης αυτής επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Τελευταία Νέα

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *